Sortowanie przez scalanie

Na czym polega sortowanie przez scalanie?

Algorytm sortowania przez scalanie (ang. merge sort) wykorzystuje metodę ,,dziel i zwyciężaj’’ (ang. divide-and-conquer). Algorytmy tego typu wywołują same siebie (jeden lub więcej razy), tzn. mają strukturę rekurencyjną. Metoda ,,dziel i zwyciężaj’’ polega na podzieleniu problemu na mniejsze podproblemy, rozwiązaniu ich a następnie połączeniu rozwiązań podproblemów w celu uzyskania rozwiązania początkowego, pełnego problemu.

Ogólny opis algorytmu sortowania przez scalanie jest następujący:

 • Podziel $n$-elementowy ciąg na dwa podciągi po $n/2$ elementów każdy.
 • Posortuj otrzymane podciągi, używając rekurencyjnie sortowania przez scalanie.
 • Połącz posortowanie podciągi w jeden posortowany ciąg.

Rekursja kończy się gdy ciąg do posortowania ma długość równą 1 - ciąg o długości 1 zawsze jest posortowany.

Kluczowym elementem algorytmu jest procedura $\text{MERGE}(A,p,q,r)$, gdzie $A$ to tablica, a $p,~q,~r$ są indeksami ($p\le q\le r$). Procedura zakłada, że podciągi $A[p..q]$ i $A[q..r]$ są posortowane. Po jej wywołaniu tablica $A[p..r]$ jest posortowana. (Opracowano na podstawie książki T. H. Cormen i in. ,,Wprowadzenie do algorytmów’’.)


Sortowanie przez scalanie
(Grafika pochodzi z artykułu w angielskojęzycznej Wikipedii)

Wizualizacja

Pseudokod

procedure mergeSort( A, p, r)
 // posortuj tablicę A -> mergeSort(A, 0, length(A)-1)
 if p < r
  q = floor((p+r)/2)
  mergeSort(A, p, q)
  mergeSort(A, q+1, r)
  merge(A, p, q, r)
 endif

procedure merge(A, p, q, r)
 n1 = q - p + 1
 n2 = r - q
 L[0..n1] i R[0..n2] to puste tablice
 for i = 0 to n1
  L[i] = A[p+i]
 for i = 0 to n2
  R[j] = A[q+j+1]
 L[n1] = infinity
 L[n2] = infinity
 i = 0
 j = 0
 for k = p to r
  if L[i] <= R[j]
   A[k] = L[i]
   i++
  else
   A[k] = R[j]
   j++
  endif

Co należy zaimplementować?

 1. Zaimplementuj funkcję merge_sort(), która jako argument przyjmuje listę a zwraca listę posortowaną.
 2. Porównaj czas sortowania list o długości 5, 10, 50, 100, 1000 elementów przy pomocy algorytmów mergeSort() i insertionSort().

Pytania

 1. Jak rośnie czas wykonania algorymtu wraz ze wzrostem długości danych N (liniowo, kwadratowo, logarytmicznie, …)?
 2. Czy algorytm sortowania przez scalanie jest zawsze szybszy od algorytmu sortowania przez wstawianie?
 3. Jak zbudować hybrydę algorytmów sortowania przez scalanie i sortowania przez wstawianie, która będzie szybsza od sortowania przez scalanie?
Tomasz Różański
Tomasz Różański
Student w szkole doktorskiej

Moje zainteresowania koncentrują się wokół teorii atmosfer gwiazdowych i zastosowania metod uczenia maszynowego w astronomii.